SMARTLIFE

O projekte

01

Predmet výskumu

 • priemyselný výskum unifikovaného dátového modelu a rozhrania SmartLife IoT platformy a experimentálny vývoj zameraný na problematiku dátového modelu a rozhrania SmartLife IoT platformy (žiadateľ Asseco Central Europe, a. s.)
 • priemyselný výskum v oblasti špecifických vlastností a súvislostí získavaných dát z heterogénnych zdrojov IoT a experimentálny vývoj zameraný na verifikáciu modelov prevádzky SmartLife platformy vo vzťahu k životným situáciám bežného človeka (partner 2 DWC Slovakia a.s.)
 • priemyselný výskum v oblasti senzorických bodov a systémov na báze IoT a experimentálny vývoj voblasti senzorických prvkov a verifikácia ich funkčnosti (partner 3 NanoDesign, s.r.o.)
 • nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych senzorických IoT systémov (partner 4 Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • nezávislý výskum a vývoja v oblasti prijímania, spracovania a uchovávania veľkého množstva dát so zabezpečením princípov analýzy a ochrany dát a ochrany súkromia (partner 1 Centrum vedecko-technických informácií SR)

02

Výstupy do praxe

 • experimentálny model konfiguračných služieb pre “Smart Life“ platformu a experimentálny model dátových štruktúr pre služby v jednotlivých vrstvách
 • analýza rizík a bezpečnostných hrozieb nového konceptu modelu konfiguračných služieb
 • experimentálny nástroj úpravy dát z video-technológie zabezpečujúci ochranu osobných údajov
 • komunikačné rozhrania a overená vzorka komunikačného rozhrania
 • experimentálny model platformy „Smart Life“ s implementáciou dátového modelu, rozhraní a komunikačných protokolov
 • prototyp SW bezpečnostných procesov pre registráciu služieb
 • prototyp SW umožňujúci vzájomne kooperujúce multisenzorové riešenie dát pre uplatnenie a využitie dát platformy
 • metodika a technológia prípravy špeciálnych senzorických štruktúr a systémov pre prepojenie s platformou “Smart Life” a využitie pre obyvateľov v praxi
 • prototypy senzorických systémov pre masové využitie a nasadenie v reálnej prevádzke
 • podané patentové prihlášky/prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva
 • spolupráca v medzinárodných sieťach a účasť na medzinárodných aktivitách

03

Dávame do pozornosti

Špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu

 • výskum v oblasti celkového nového funkčného a bezpečnostného poňatia platformy zberu dát z rôznych sietí
 • výskum hľadania optimálneho konceptu komunikácie a s ňou spojenými rozhraniami z pohľadu univerzálnosti a dátovej bezpečnosti
 • špecifický výskum konkrétnej oblasti senzoriky a detekcie.

Financovanie projektu

COV

7 962 983,18€

NFP

6 279 406,03€

VZ

1 683 577,15€

Partneri

01

Slovenská technická univerzita v Bratislave

02

Centrum vedecko/technických informácií SR

03

DWC Slovakia, a. s.

04

NanoDesign, s.r.o.

Subjekt/prijímateľ pomoci

Asseco Central Europe, a. s.

EÚ fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy

OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Kód projektu v ITMS2014+

313021W479

Obdobie realizácie projektu

12/2020 – 06/2023

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratneho finančného príspevku na podporu centier execelentnosti nadnárodného významu – II. etapa

Názov projektu

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát – II. etapa

Miesto realizácie projektu

 • SR / Bratislavský kraj / Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • SR / Bratislavský kraj / Bratislava – mestská časť Ružinov
 • SR / Bratislavský kraj / Bratislava – mestská časť Karlová Ves

Partneri

Kontakty

Asseco Central Europe, a.s.

CVTI SR

 

Telefón

DWC Slovakia a.s.

 

NanoDesign, s.r.o.

 

STUBA