Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Inštitúcia bola založená v roku 1938 ako Slovenská technická knižnica. CVTI SR plní funkciu národného informačného centra a špecializovanej vedeckej knižnice SR zameranej na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied a poskytovanie informačných služieb, zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, buduje a prevádzkuje komplexný informačný systém pre výskum a vývoj. V záujme tohto účelu plní v rámci svojho poslania tieto úlohy a funkcie: poskytuje komplexné knižnično-informačné služby používateľskej komunite, vyvíja metodickú a analytickú činnosť zameranú na podporu riadenia a hodnotenia kvality v oblasti výskumu a vývoja. CVTI je poverené realizáciou a riadením viacerých národných a dopytových projektov ako sú: „PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“, „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“, „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“, „Vybudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GbE point-to-point linkách“ a “Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií“. Používateľské zázemie CVTI SR tvoria predovšetkým vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, vysokoškolskí pedagógovia, vynálezcovia, podnikatelia, študenti technických, prírodovedných a ekonomických univerzít a stredných odborných škôl, pracovníci z výrobnej sféry z celého Slovenska.